Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LIDMAATCHAPSOVEREENKOMST Eurogym bvba

a. Personen met een leeftijd van minimum 16 jaar kunnen een Eurogym lidmaatschap aangaan door het inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen in de club ( min 18 jarigen door de ouders ). Door het inschrijvingsformulier in te vullen verklaart het lid dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij hiermee akkoord gaat.. Het lidmaatschap vangt aan op de aangegeven datum door het lid. Indien er geen datum opgegeven is, wordt de datum van ondertekening als startdatum genomen. Vanaf de startdatum is het lid de bijdragen zoals opgenomen in artikel 2c van de algemene voorwaarden verschuldigd.

b. Tijdens zijn eerste bezoek aan Eurogym ontvangt het lid na vertoon van zijn legimitatiebewijs zijn lidkaart

c. Deze lidkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De lidkaart houder blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik/en of misbruik van de lidkaart.

a. Een lidmaatschap bij Eurogym is steeds een overeenkomst een overeenkomst van bepaalde duur voor de periode met stilzwijgende verlenging zoals vermeld in het inschrijvingsformulier van het lid. Na het verstrijken van deze periode en gebreke aan opzegging overeenkomstig artikel 3b , van de algemene voorwaarden, wordt de overeenkomst omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur. Deze overeenkomst van onbepaalde duur kan worden opgezegd , mits naleving van een opzegperiode van maximum 1 kalender maand te respecteren. ..

Opgezegd, mits een opzegperiode van maximum 1 kalender maand te respecteren. Het abonnement stopt de laatste dag waarop het is stopgezet.

b. Voor de 2 types lidmaatschappen, zijn behoudens andersluidende overeenkomst , verschuldigd; een inschrijvingsbijdrage en een maandelijkse bijdrage voor het lidmaatschap. De inschrijvingsbijdrage (is lidgeld + verzekering ) en heeft een geldigheid van 12 maanden. De inschrijvingsbijdrage en de eerste maandelijkse bijdrage dient betaalt te worden uiterlijk op het ogenblik van het aangaan van het lidmaatschap. De maandelijkse bijdrage dient te gebeuren via domiciliering of contant. Bij contante betaling dienen de maandelijkse bijdragen zoals vermeld in het inschrijvingsformulier in één som betaald te worden, dit uiterlijk bij het eerste bezoek aan de club.

c. In geval van domiciliering dient het lid een mandaat voor SEPA Europese domiciliering in te vullen en te ondertekenen en dit document uiterlijk op het ogenblik van de ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst te overhandigen aan Eurogym. Door ondertekening van voornoemd mandaat geeft het lid de toestemming aan :

Eurogym om opdrachten te sturen aan betalingsdienstaanbieder van het lid, om de rekening van het lid te debiteren.

Zijn betalingsdienstaanbieder om de rekening te debiteren volgens de opdrachten van Eurogym.

Bij niet betaling van deze maandelijkse zal Eurogym bvba het lid schriftelijk hiervan op de hoogte brengen met verzoek tot betaling.

a. Het lid kan ijn lidmaatschap beëindigen middels aangetekend schrijven gericht aan Eurogym bvba vennestraat 36 3600 Genk of per email aan info@eurogymgenk.be maximum 1 maand voor de eindvervaldag. De reden van opzeg is artikel 3 a volgens de algemene voorwaarden.

b. Na verloop van de inschrijvingsperiode kan het lid maandelijks zijn lidmaatschap opzeggen

c. Het lidmaatschap kan wegens medische redenen stopgezet worden mits het voorleggen van een medisch attest, voorgeschreven door een specialist geneesheer.

a. Eurogym heeft steeds het recht om het lidmaatschap éénzijdig op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven, indien het lid zich niet houdt aan de huisregels. De huisregels staan vermeld in EurogyM Het lid zal het nog verschuldigd bedrag verder door betalen tot aan de vervaldag of zal geen recht hebben op terugvordering van het reeds betaald verschuldigde bedrag.